Maitland

Maitland-Konsepti on laajimmalle maailmassa levinnyt ortopedisen manuaalisen fysioterapian menetelmä. Maitland-konseptin mukaista manuaalista terapiaa tekevät erikoistumiskoulutuksen suorittaneet fysioterapeutit. Suomessa koulutuksen suorittaneet käyttävät nimikettä erikoistunut manipulatiivinen fysioterapeutti.

Maitland-konseptin ytimen muodostavat potilaskeskeisyys ja kliininen arviontiprosessi. Potilaskeskeisyydellä tarkoitetaan sitä, että potilas ja hänen kokemansa ongelma ovat kaiken toiminnan kohteena. Potilaan subjektiivista kokemusta omasta ongelmastaan pidetään tärkeimpänä hoitoon vaikuttavana tekijänä.

Kliininen arviointiprosessi pitää sisällään tarkan haastattelun ja alkututkimuksen, mihin myöhemmin verrataan terapian vaikuttavuutta. Kunkin terapeuttisen toimenpiteen vaikuttavuutta arvioidaan hoidon aikana ja heti sen jälkeen. Jokaisella terapiakerralla arvioidaan alku- ja lopputilanne.

Manualisella terapialla tarkoitetaan käsin tehtävää tutkimista ja hoitamista. Tyypillisimmät manuaalisen terapian keinot ovat mobilisaatio ja manipulaatio, joita voidaan soveltaa eri tuki- ja liikuntaelinten kudoksiin. Manuaalisella terapialla voidaan hoitaa kaikkia kehon osa-alueita.

Hoitamisen tavoitteena on maksimoida kunkin yksilön kyky liikkua ja toimia aktiivisesti. Niinpä olennainen osa Maitland-konseptin mukaista fysioterapiaa on potilaan aktiivinen harjoittaminen.