selkacenter.fi_ylakuva_palvelut

Palvelut

Tarjoamiamme palveluita ovat mm.

 • Fysioterapia
 • OMT-Fysioterapia
 • Naprapatia
 • Psykoterapia
 • Urheilufysioterapia
 • Työfysioterapia
 • Ergonominen neuvonta
 • Harjoitusterapia
 • Kivunhallintakeinot ja rentoutumismenetelmät
 • Fyysisen kunnon suorituskykytestit
 • Pehmytkudoskäsittelyt ja hieronta
 • Nikamien ja nivelten manipulaatio- ja mobilisaatiohoidot
 • Lymfaterapia
 • Paineaaltohoito

Erikoisalojamme

Fysioterapia

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on parantaa ja ylläpitää ihmisen toimintakykyä ja liikkumista.

Fysio = kehon fyysisyys ja fysikaalisten ilmiöiden vaikutus ihmisen toimintaan

Terapia = ajattelun, mielen ja tunteiden vaikutus ihmisen toimintaan

Koko toimintamme ajan filosofianamme on ollut tarjota viimeisin tietotaito ja osaaminen asiakkaittemme hyväksi sekä heidän terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi. Modernin ja koko ajan päivittyvän fysioterapiapalvelun tuottaminen on mahdollistunut henkilöstön jatkuvan laaja-alaisen kouluttautumisen kautta. Useimmilla SelkäCenterin fysioterapeuteilla on lisäksi yksi tai useampia jatko- ja muita koulutuksia kuten mm. naprapaatti, OMT terapeutti, psykoterapeutti.

Fysioterapian toteutus lähtee asiakkaan elämäntilanteesta ja tavoitteista. Fyysinen, toiminnallinen ja lääketieteellinen tutkiminen toimii perustana yksilöllisesti toteutettavalle hoitosuunnitelmalle. Biomekaanisen ja psykososiaalisen lähestymistavan yhdistämällä olemme päässeet parempaan pysyvyyteen hoitotuloksissa ja pystyneet näin pitämään hoidoista syntyvät kokonaiskustannukset pienempinä.

Fysioterapiaan voi tulla akuutin tai pitkittyneen kivun tai toimintakyvyn haitan vuoksi.  Fysioterapeuttimme on koulutettu hoitamaan akuutteja vaivoja, mutta myös tukemaan pitkäaikaisemman toimintakyvyn haitan kuntoutukseen. Ihmistä lähestytään oman elämänsä asiantuntijana ja terapia suunnitellaan ihmisen omien tavoitteiden mukaan.

Fysioterapia on aina kokonaisvaltainen tapahtuma, joka voidaan jakaa parantavaan, kuntouttavaan tai ennaltaehkäisevään hoitoon.

Parantavassa hoidossa fysioterapeutti tutkii mahdollisen toimintakyvyn haitan ja kohdistaa hoidon asiakkaan oireen aiheuttajaan, esim. nikaman tai nivelen toimintahäiriöstä aiheutuvaan mekaaniseen kipuun.

Kuntouttavassa hoidossa asiakasta kuntoutetaan kohti tavoittelemaansa toimintakykyä.

Ennaltaehkäisevässä hoidossa ihmistä tuetaan ymmärtämään kehoaan niin, että hän osaa ennaltaehkäistä toimintakyvyn haittoja, mutta myös tarvittaessa hoitaa niitä itse.

Ensimmäisestä hoitokerrasta alkaen terapian tavoite on antaa ihmisille itsehoitokeinoja, joilla hän pystyy vaikuttamaan oireisiinsa ja toimintakykyynsä.  Hoidon vaikuttavuutta seurataan jokaisella tapaamiskerralla. Yhdessä asiakkaan kanssa valitaan sellaiset hoitomenetelmät, jotka parhaiten vievät ihmistä kohti tavoitetta.

Toiminnallisessa tuki- ja liikuntaelimistön vaivoissa manuaalisilla hoidoilla saadaan usein varsin nopeita tuloksia liikkuvuuden paranemisen ja kipujen helpottumisen suhteen. Näiden tulosten ylläpysymiseksi ja paranemisen edistämiseksi on hyödyllistä käyttää manuaalisten käsittelyiden tukena harjoitteita, joilla vaikutetaan mm. nivelten toimintaan, välilevyjen paineolosuhteisiin, hermokudoksen liikkuvuuteen, lihasten suojajännitykseen, lihasten aineenvaihduntaan, erilaisten voimaominaisuuksien parantamiseen ja asentojen korjaamiseen aina sen hetkisestä yksilöllisestä tilanteesta riippuen.

OMT-fysioterapia

OMT-terapeutti on fysioterapeutti, jolla on manipulatiivisen terapian jatkokoulutus erikoistuen tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen tutkimiseen, hoitoon, kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn.

OMT-terapeutin käyttämät hoitomenetelmät ja hoitojen aiheet ovat samat kuin naprapaateilla.

Naprapatia

Naprapatia on tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn erikoistunut hoitomuoto. Naprapaatin hoitomenetelmiä ovat mm. erilaiset manipulaatio-, mobilisaatio- ja pehmytkudoskäsittelyt, erilaiset sähkökipuhoidot sekä neuvonta, ohjaus ja terapeuttinen harjoittelu.

Pehmytkudostekniikat

Osana kokonaishoitoa käytetään erilaisia lihas- ja jännealueille kohdistuvia sekä hermoston toimintaan vaikuttavia pehmytkudostekniikoita. Esimerkiksi lihasten ns. triggerpisteisiin, lihaskalvoihin ja lihasrunkoon kohdistuvia hieronta- ja painallustekniikoita. Tarkoituksena on parantaa käsiteltävien kudosten verenkiertoa ja aineenvaihduntaa, sekä normalisoida oireisiin liittyviä hermostollisia ärsytystiloja.

Lisätietoa naprapatiasta Suomen Naprapath-yhdistyksen sivuilta www.naprapaatti.info

Mitä naprapaatti tekee?

Naprapatia on tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn erikoistunut hoitomuoto. Passiivisina hoitomenetelminä naprapaatti käyttää mm. manipulaatio-, mobilisaatio ja pehmytkudostekniikoita sekä ergonomista neuvontaa.

Hoitoihin liittyy aktiivisina menetelminä mm. harjoitusterapiaa sen eri muodoissa.

Koulutettu naprapaatti on Terveyden-huollon Oikeusturvakeskuksen rekisteröimä ammattihenkilö, joka on suorittanut korkeakoulutasoisen (Doctor of Naprapathy, D.N.) tutkinnon joko Ruotsissa tai Yhdysvalloissa. Suomessa nelivuotinen naprapatian opintolinja käynnistyi vuonna 2000 Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa.

Naprapaatin hoidon lähtökohtana on potilaan sairaushistorian selvittäminen. Alkuhaastattelussa selvitetään oireiden alkamisajankohta ja -tapa, oireiden esiintyminen, niiden luonne sekä muut lääketieteelliseen anamneesiin kuuluvat merkittävät tekijät. Samalla selvitetään mahdollisten sairauksien, lääkityksen ja muiden hoitoon vaikuttavien tekijöiden merkitys.

Kliinisellä alkututkimuksella pyritään selvittämään potilaan oireiden alkuperä. Apuna käytetään haastattelua, havainnointia, erilaisia ortopedisiä, neurologisia ja verisuoniston tilaa selvittäviä testejä sekä niveltason liikkuvuustutkimuksia ja kudosten tutkimista käsin. Samalla huomioidaan myös mahdollisten jatkotutkimusten, kuten kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten tarve. Naprapaatti voi suorittaa mm. kävelyn analysointia, lihastasapainon ja lihasvoimien sekä fyysisen suorituskyvyn mittauksia.

Tavallisin naprapaatin vastaanotolla hoidettava vaiva on toiminnallinen tuki- ja liikuntaelinsairaus, josta aiheutuvaan kipuun tai muuhun oireeseen tai haittaan voidaan tutkimustilanteessa vaikuttaa mekaanisesti sekä oiretta provosoiden että helpottaen. Indikaationa manipulaatiohoidolle on nivelen tai nivelten liikerajoitus tai muu toimintahäiriö, jonka voidaan osoittaa, tai perustellusti olettaa olevan yhteydessä potilaan oireisiin. Hoidon esteenä voi olla potilaan terveyteen tai muuhun tilaan liittyvät vasta-aiheet.

Naprapaatti ohjaa potilaitaan aktiiviseen elämäntyyliin, johon tarpeen mukaan sisältyy myös vahvistavia, venyttäviä, mobilisoivia ja/tai rentouttavia harjoitteita. Naprapaatti tukee potilaitaan myös muissa tarvittavissa elämäntapamuutoksissa pitempiaikaisten hoitotulosten saavuttamiseksi sekä TULE-sairauksien ennaltaehkäisemiseksi. Terveyskasvatuksellisesti naprapaatti auttaa potilastaan tämän omien itsehoidon resurssien mahdollisimman tehokkaassa hyödyntämisessä.

Naprapaatti tutkii ja hoitaa kaikkia tuki- ja liikuntaelimistön nivel-, välilevy- ja pehmytkudos-peräisiä kiputiloja, jotka eivät ole kontraindisoituja kyseiselle hoitomuodolle.

Osteopatia

 • Milloin osteopaatille hoitoon? Osteopatia on turvallinen ja tehokas manuaalisen terapian hoitomuoto, jossa erilaisilla mobilisaatio-, manipulaatio- ja pehmytkudoskäsittelyillä hoidetaan nivelten, lihasten ja hermoston kiputiloja ja toimintahäiriöitä. Tavallisimmin osteopaatin vastaanotolle hakeutuu selkä-, niska-, ja hartiaperäiset sekä erilaiset ylä – ja alaraajojen (olkapään, kyynärpään, ranteen, lonkan, polven tai nilkan) kiputilat, päänsärky ja migreeni, lihaskireydet sekä erilaiset hermoston kiputilat (esim. hermopinne). Osteopaatit hoitavat myös urheiluvammoja ja muita ylirasitustiloja. Akuutin vaivan hoitamiseen riittää usein 1-3 hoitokertaa ja pidempikestoisissa kiputiloissa hoitoja voidaan tarvita enemmän. Osteopaatti tekee kiinteää yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Osteopaatti on nimikesuojattu, nelivuotisen koulutuksen suorittanut Valviran hyväksymä ja valvoma terveydenhuollon ammattihenkilö.

Hieronta

Klassinen hieronta on perinteinen hoitomuoto, jolla hoidetaan erilaisia lihasjännityksiä ja lihaksistossa olevia kiputiloja. Hieronnan vaikutuksia ei täysin tunneta, mutta moni hyötyy siitä.

Lymfaterapia

Imusuonisto toimii verisuoniston kanssa rinnakkaisena nesteiden kuljetusjärjestelmänä kehossa. Imusuoniston tehtäviin kuuluu erilaisten aineiden kuljetus kudoksista verenkiertoon. Samalla imuneste kuljettaa takaisin verenkiertoon verestä kudosnesteeseen päätyneet valkuaisaineet sekä imusolut. Imusuonisto kuljettaa myös ravintoaineita suolistosta verenkiertoon. Rasvat imeytyvät suolistosta pääasiassa suoliston imusuoniin. Jos imusuoniston toiminta on syystä tai toisesta ylikuormittunut tai se ei toimi optimaalisesti, niin nestettä kertyy kudokseen ja syntyy paikallisesti turvotusta.

Lymfaterapialla hoidetaan turvotuksen eri muotoja ja tuetaan kehon imusuoniston toimintaa. Turvotuksen kohdistuessa raajoihin, manuaaliseen lymfaterapiaan liitetään tarvittaessa kompressioterapia.

Manuaalisella lymfaterapialla aktivoidaan imusuoniston omaa pumppaustoimintaa, siirretään turvotusta solujen välisessä tilassa ja stimuloidaan uusien imusuoniyhteyksien syntymistä ja toimintaa. Lymfaterapiassa otteet ovat kevyitä ja niillä seurataan imusuoniston kulkua ja imusuoniston luonnollista supistumisrytmiä. Hoito kestää noin tunnin.

Kompressioterapialla kohotetaan kudospainetta jolloin kudokseen tihkuvan nesteen määrä vähenee. Samalla tehostetaan lihasten ja nivelten nestettä pumppaavaa toimintaa sekä lisätään laskimoiden ja imusuoniston toimintaa. Kompressiolla estetään myös nesteen takaisin virtausta kehossa. Kompressioterapia tehdään sidoksin tai erilaisilla kompressiotuotteilla, kuten tukisukilla tai tukihihoilla.

Lymfahoidosta on hyötyä mm.

Vammojen ja leikkausten jälkitiloihin liittyvät turvotukset
Tulehdukselliset reumasairaudet kuten nivelreuma ja fibromyalgia
Hermokudoksen ärsytystilat
Krooninen kipuoireyhtymä CRPS
Lihastoiminnan heikkoudesta johtuvat turvotukset (MS, hemiplegia)
Krooninen laskimovajaatoiminta ja laskimoperäinen säärihaava
Lymfaödeeman eri muodot
Lipödeema, vaikea-asteinen selluliitti

Lymfahoitoa ei käytetä

Manuaalinen lymfaterapia:
Kardiaaliödeema
Patogeeniset tulehdukset (bakteeri- ja virusinfektiot)
Hoitamaton syöpä

Kompressioterapia:
Kardiaaliödeema
Valtimoverenkierron ahtaus (ASO)
Akuutti erysipelas (ruusu)

Kela korvaa lymfaterapiaa lääkärin määräämänä mm. lymfaödeeman eri muodoissa, syöpäleikkauksen tai muu kirurgisen toimenpiteen jälkeen, sädehoitojen jälkeen tai imusuoniston synnynnäisen kehityshäiriön johdosta. Hoitosi Kela-korvattavuuden voit tarkistaa lääkäriltäsi tai Kelan toimistosta.

Paineaaltohoito

Toisilta nimiltään shokkiaaltohoito, shock wave, tai ESWT on hoitomuoto, jossa kipeytyneeseen kehonosaan kohdistetaan paineaaltoja. Paineaaltohoito vaikuttaa voimakkaasti kipualueen aineenvaihduntaan ja parantaa kudoksen hapensaantia mm. uudissuonitusta lisäämällä ja ympäröivää lihaksistoa relaksoimalla.

Paineaaltohoito on hyvä hoitovaihtoehto etenkin pitkittyneissä jännekivuissa, jos muista hoidoista ei ole ollut apua, eikä haluta turvautua leikkaushoitoon.

SelkäCenterin toimipisteessä Mansku 12:ssa paineaaltohoitoon jatkokoulutetut terapeutit käyttävät menetelmää osana jännevaivojen kuntoutusta. Paineaaltohoito sisältyy normaaliin vastaanottokäynnin hintaan.

Suurimman hyödyn hoidoista saavat asiakkaat, joilla on todettu pitkäkestoinen jänteiden tai niiden kiinnityskohtien kiputila. Myös monet ylirasitusperäiset jännekivut ja kulumavaivoihin liittyvät kivuliaat liikerajoitukset reagoivat myönteisesti paineaaltohoitoon. Paras apu sitkeissä jännekivuissa saavutetaan, kun hoitoon yhdistetään aktiivisen harjoitusterapian eksentriset harjoitteet. Tavallisesti hoitoa annetaan 3-5 kertaa 1-2 viikon välein. Nykytutkimusten mukaan jopa 65-95% alla luetelluista kiputiloista kärsivistä hyötyy paineaaltohoidosta.

Tavallisia hoitokohteita ovat mm:

Olkapään kiertäjäkalvosimen kiputila
Olkapään krooninen jännekalkkeuma
Tenniskyynärpää tai ”hiirikäsi”
Golfkyynärpää
Reiden takaosan kiputila istuinkyhmyn alueella
tai hamstring tendinopatia
Limapussintulehdukset, trokanter bursiitti
Polvilumpion jänteen kiputila tai patellaari
tendinopatia
Juoksijan tai hyppääjän polvi
Penikkatauti
Akillesjänteen kiputilat
Plantaarifaskiitti tai kantaluupiikki
Hitaasti tai huonosti luutuneet murtumat

Paineaaltohoitoa ei käytetä, jos asiakkaalla on:

hoitoalueella kasvain, bakteeriperäinen tulehdus tai verenkiertohäiriö
verenohennuslääkitys tai veren hyytymishäiriö
sydämentahdistin
metallia kudoksissa hoitoalueella

Hoitoa ei anneta jos asiakas on raskaana, eikä kasvuikäisillä kasvulinjojen alueella.

Lue lisää: http://www.eswt-therapy.com/